O Firmie

Doświadczenie to gwarancja

Historia firmy sięga roku 1924, kiedy to powstał zalążek obecnego zakładu pod nazwą „WARSZTATY NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO W LIGOCIE". W roku 1926 po wykupieniu od Księcia Pszczyńskiego gruntu powstają „Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Piotrowicach", które następnie przekształcają się w „Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Katowicach" W wyniku reorganizacji Zakłady zmieniają nazwę na „Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A"

Od 01.01.1992 roku Kolejowe Zakłady Automatyki zostają wydzielone z PKP i przyjmują nazwę „Przedsiębiorstwo Automatyki Kolejowej". Rok 1995 jest rokiem przełomowym w działalności firmy - powstaje Spółka Akcyjna, której akcjonariuszami są pracownicy PAK Katowice i przybiera nazwę „Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice Spółka Akcyjna". KZA Katowice przejęła cały zakres działalności gospodarczej po PAK K-ce i dynamicznie rozwija produkcję poprzez modernizację starych i wprowadzanie nowych wyrobów.

W pierwszym kwartale 2016 roku firma zmieniła swoją nazwę na Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

Polityka jakości

Podstawą wszelkich działań Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia. Świadomi, że Klienci postrzegają nasze Zakłady poprzez ocenę jakości realizowanych przez nas procesów, stawiamy sobie nadrzędne zadanie:

 Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w dziedzinie projektowania, budowy i remontów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i elektroenergetyki oraz produkcji przemysłowej.

 

Zadanie to realizujemy poprzez :

  •          stałą i przyjazną współpracę z Klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami,
  •          ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
  •          działania zgodne z przepisami prawa,
  •          nadzór nad realizowanymi procesami,
  •          utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015
  •          spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 3834-3.

Kierownictwo Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń Polityki jakości, a także do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzenia Jakością.

Zarząd deklaruje, że zapewni warunki i środki (zasoby) do utrzymywania oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

 Niniejsza polityka jakości:

  • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów celów jakościowych,
  • podlega przeglądom pod względem jej aktualności.
Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie
Dlaczego
kza?

Oferujemy swoje usługi w zakresie prac projektowych, robót budowlano-montażowych, systemów sterowania ruchem kolejowym i produkcji przemysłowej.

Czytaj więcej

Gdzie jesteśmy